Policy

Privacyverklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Topmediums . Uw privacy is voor ons van groot belang.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. In
deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met uw persoonsgegevens.
Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligt. Bij
onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening
Persoonsgegevens) stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen,
hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Topmediums verwerkt deze
persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Betreft de op de site werzame mediums en paragnosten.
• NAW-gegevens
• BSN nummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalgegevens
• IP Adres (Voor website bezoekers)
• Overige gegevens die u aan ons verstrekt. Het gaat hierbij voornamelijk om alle
gegevens die u middels onze dienstverlening op onze servers heeft staan.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van uw en onze diensten
• Het verzenden van onze nieuwsbrieven
• U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren en diensten bij u af te kunnen leveren
• Opslag van klantgegevens in onze databank/op onze servers, om de overeenkomst
tussen u en Topmediums uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3. Gegevensverstrekking aan derden
Topmediums deelt uw persoonsgegevens niet met derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Topmediums blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Topmediums uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen
wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
• Belastingdienst en boekhouder

4. Minderjarigen
De gegevens die wij opslaan zijn niet van minderjarigen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen via
SSL (Secure Socket Layer) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt
afgeschermd. Dit is herkenbaar aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Tevens slaan we de back-ups van onze web-/hostingdiensten geëncrypt op en zijn onze
servers en systemen goed beveiligd.

6. Cookies
Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om zo uw persoonlijke gebruik
van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID’s die een webserver naar uw
computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden
geïdentificeerd. Ook wij maken gebruik van cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om
deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren
of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookies al dan niet op uw
computer wordt opgeslagen.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het wettelijke recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op elk
gewenst moment in te zien of ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren en/of te
verwijderen. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in
of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail indienen bij ons via
onderstaande gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Topmediums zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

8. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de
gevraagde diensten aan u te leveren. De wet schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer
bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De gegevens
worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals
de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor boekhoudingen, belastingaangiftes, toeslagen en
betaalgegevens).

9. Autoriteit Persoonsgegevens
Als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens, dan staan wij u graag te woord en
helpen wij u graag verder. Mocht u willen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens. U
kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan
geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen
ontvangen, sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat
de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het
versturen van de mailing.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld raad te plegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

12. Contactgegevens
Voor algemene vragen omtrent privacy en uw persoonsgegevens, maar ook omtrent inzage
en wijziging